ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΝΕΑ Προθεσμία Υποβολής: 31 Αυγούστου 2017

Η υποβολή των περιλήψεων ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε και συγκεκριμένα στο 

e–mail: office1@huanet.gr, ως επισυναπτόμενο Word Αρχείο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής. Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν θεματολογικά.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν, θα παρουσιασθούν ως Προφορικές Ανακοινώσεις και θα δημοσιευθούν σε CD που θα διανεμηθεί κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα είναι συνολικής διάρκειας 10’,συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού και της συζήτησης.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.

  • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: Εισαγωγή – ΣκοπόςΥλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα με πεζούς-κεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
  • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις. Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε γραμματοσειρά TimesNew Roman μεγέθους 12 pt, με πλήρη στοίχιση. Στο κείμενο μπορούν να παρεμβάλλονται πίνακες και διαγράμματα, εφόσον και πάλι δεν υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
  • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
  • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζούς-κεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως. Υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  • Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζούς χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, Τ.Κ.). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχιση τους με τη χρήση δεικτών.
  • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές του κειμένου της περίληψης, μόνο, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων. Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
  • Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται άμεσα από την Γραμματεία μας για την επιτυχή υποβολή της.
  • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής.
  • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μετά την αξιολόγηση διαφορετικό είδος ή/και θεματική ενότητα παρουσίασης της περιλήψεως. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους μέχρι τις 31/08/2017. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ: 210 7223126.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς, των οποίων οι εργασίες (Προφορικές ή Αναρτημένες) θα γίνουν αποδεκτές από την Οργανωτική Επιτροπή, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.